Hình ảnh Đại hội công đoàn cơ sở và Hội nghị công chức, viên chức trường THCS Trần Khánh Dư năm học


Nguồn: trankhanhdu.kontumcity.edu.vn