Lễ phát động toàn dân bảo vệ ANTQ trong trường học năm học 2017-2018


Nguồn: trankhanhdu.kontumcity.edu.vn