Lễ phát động toàn dân bảo vệ ANTQ trong trường học năm học 2017-2018