Tuesday, 26/03/2019 - 20:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Trần Khánh Dư

Về việc tiếp công dân

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp Công dân; Căn cứ Điều lệ trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Xét đề nghị của bộ phận Văn phòng,

 

 
   

 

 

 

                        

    NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-TKD, ngày 01/09/2016 của Hiệu trưởng trường THCS Trần Khánh Dư)

 
   

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

          1. Nội quy này quy định việc tổ chức tiếp công dân tại trường THCS Trần Khánh Dư thành phố Kon Tum.

          2. Nội quy này áp dụng đối với cán bộ, viên chức thuộc trường THCS Trần Khánh Dư được giao nhiệm vụ tiếp công dân và công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại bộ phận tiếp công dân của THCS Trần Khánh Dư về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, trách nhiệm của trường THCS.

          Điều 2. Mục đích của việc tiếp công dân.

          1. Tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, ý kiến đóng góp về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi, trách nhiệm của trường THCS.

          2. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng để xem xét, giải quyết và trả lời cho công dân theo đúng thời hạn quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

          Đối với khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì trả lời hướng dẫn công dân đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

          3. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

          Điều 3. Nguyên tắc tiếp công dân.

          1. Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân của cơ quan.

          2. Việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

          3. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN

          Điều 4. Hiệu trưởng tiếp công dân.

          1. Hiệu trưởng tiếp công dân vào giờ hành chính, định kỳ ngày 15 hàng tháng. Nếu ngày tiếp công dân của Hiệu trưởng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc liền kề hôm sau.

          2. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Hiệu trưởng tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu khẩn thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.

          3. Trong trường hợp Hiệu trưởng đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch định kỳ, Hiệu trưởng uỷ quyền cho Phó Hiệu trưởng tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại với Hiệu trưởng.

          4. Chậm nhất sau 5 ngày làm việc, kể từ ngày Hiệu trưởng tiếp công dân, bộ phận Văn phòng tổng hợp ý kiến kết luận của Hiệu trưởng và thông báo cho công dân hoặc báo cáo với cấp trên theo yêu cầu (nếu có).

          Điều 5. Thời gian và địa điểm tiếp công dân.

          1. Việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiến hành tại Phòng tiếp công dân của nhà trường: Văn phòng.

          2. Phòng tiếp công dân bố trí tại địa điểm thuận tiện, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

          3. Việc tiếp công dân chỉ được thực hiện trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần.

          - Buổi sáng từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00.

          - Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN KHI ĐẾN

 PHÒNG TIẾP CÔNG DÂN

          Điều 6. Quyền của công dân khi đến Phòng tiếp công dân.

          Khi đến Phòng tiếp công dân của Trường THCS Trần Khánh Dư, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền sau đây:

          1. Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

          2. Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

          3. Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;

          4. Nhận thông báo về tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

          5. Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo Tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;

          6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

          Điều 7. Nghĩa vụ của công dân khi đến Phòng tiếp công dân.

          Khi đến Phòng tiếp công dân của trường THCS Trần Khánh Dư, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ sau đây:

          1. Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tuỳ thân, giấy uỷ quyền (nếu có);

          2. Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

          3. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu lên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;

          4. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

          5. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

          6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.

CHƯƠNG IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TIẾP CÔNG DÂN VÀ NHỮNG TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI TIẾP CÔNG DÂN

          Điều 8. Trách nhiệm của cán bộ, công chức tiếp công dân.

          1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.

          2. Yêu cầu người đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tuỳ thân, giấy uỷ quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ nội dung tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

          3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

          4. Giải thích, hướng dẫn cho người tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan thẩm quyền; hướng dẫn người tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

          5. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông qua báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

          6. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

          Điều 9. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân.

          Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

          1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc mất khả năng điều khiển hành vi của mình;

          2. Người có hành vi đe doạ, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

          3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

          4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Điều 10. Trách nhiệm của bộ phận Văn phòng và các thành viên khác trong nhà trường:

          1. Bộ phận Văn phòng giúp Hiệu trưởng tổ chức tiếp công dân; tham mưu Hiệu trưởng xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

          2. Các thành viên khác của Hội đồng Sư phạm có trách nhiệm phối hợp với bộ phận Văn phòng xác minh đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình khi được Hiệu trưởng giao.

          Điều 11. Khen thưởng và xử lý vi phạm

          1. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác tiếp công dân được biểu dương, khen thưởng kịp thời theo quy định của pháp luật.

          2. Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nội quy này thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà xử lý theo quy định của pháp luật.

          Điều 12 . Tổ chức thực hiện.

          Trong quá trình thực hiện Nội quy này, nếu có gì phát sinh vướng mắc, đề xuất, kiến nghị cần phản ánh bằng văn bản gửi về bộ phận Văn phòng tổng hợp ý kiến báo cáo Hiệu trưởng sửa đổi, bổ sung Nội quy cho phù hợp./.           

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 03 : 266
Năm 2019 : 1.082